ΤΟΜΕΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α.Π.Θ.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Μαθήματα ειδικότητας

 

Τίτλος Μαθήματος

:

Συσκευασία Τροφίμων

Κωδικός μαθήματος

:

530Υ

Κωδικός ECTS

:

G-LSUD5 FdPac 1001

Τομέας

:

ET

Ωρες θεωρίας*

:

2

Ωρες εργαστηρίων/φροντιστηρίων*

:

0

Διδακτικές μονάδες (Ελληνικές)

:

2

Πιστωτικές μονάδες ECTS

:

3

Προαπαιτούμενα

:

 

Διδάσκοντες   Ε. Κατσανίδης

*ανά εβδομάδα

 

 

Συγγράμματα μαθήματος:

«Συσκευασία Τροφίμων»,    Μπλούκας Ι.

Περίγραμμα:

Ο ρόλος της συσκευασίας στη συντήρηση και εμπορία τροφίμων. Μεταλλική, γυάλινη, χάρτινη και πλαστική συσκευασία τροφίμων. ΄Αλλα είδη συσκευασίας. Αλληλεπίδραση συσκευασμένου προϊόντος και περιέκτη.

Εβδομαδιαίες Διαλέξεις:

 

1.         Αντικείμενο της συσκευασίας τροφίμων. Συμβολή της συσκευασίας στη συντήρηση των τροφίμων. Χαρακτηριστικά της             συσκευασίας τροφίμων.

2.         Αλληλεπίδραση συσκευασίας και προϊόντος.

3.         Βασικές αρχές επιλογής της κατάλληλης συσκευασίας.

4.         Πλαστική συσκευασία. Εισαγωγή. Παραγωγή πλαστικών.

5.         Χημική δομή και ιδιότητες πλαστικών.

6.         Πλαστικά μέσα συσκευασίας. Μετανάστευση ουσιών από πλαστικούς περιέκτες.Βιοδιασπώμενα πλαστικά. Εδώδιμες             μεμβράνες και επικαλύψεις.

7.         Μεταλλική συσκευασία. Παραγωγή και ιδιότητες μετάλλων. Κονσέρβες.

8.         Αλληλεπίδραση μεταλλικού περιέκτη και συσκευασμένου προϊόντος.Ανακύκλωση μετάλλων.

9.         Γυάλινη συσκευασία

10.       Χάρτινη συσκευασία. Ασηπτική συσκευασία

11.       Συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας.

12.       Ενεργός συσκευασία

13.       Έξυπνη συσκευασία